ศูนย์การเรียนรู้-ทภ2   ผู้รับผิดชอบ : ส.อ.ไพรรัตน์ โนนสัง
 เบอร์โทรศัพท์ : 0