ศูนย์การเรียนรู้-สกทบ   ผู้รับผิดชอบ : ร.อ.จันญะ เอี่ยมสอาด
 เบอร์โทรศัพท์ : 0