ศูนย์การเรียนรู้-ขสทบ   ผู้รับผิดชอบ : ร.อ.ประทวน ล้อมกลาง
 เบอร์โทรศัพท์ : 0