หมวดสังกัด
 
 ส่วนบัญชาการ
 ฝ่ายเสนาธิการ
 ฝ่ายกิจการพิเศษ
 ฝ่ายยุทธบริการ
 ส่วนการศึกษา
 ทภ.1
 ทภ.2
 ทภ.3
 ทภ.4
 นปอ.
 นสศ.
 นขต.ทบ.
ชื่อหน่วย โลโก้ เว็บไซต์ ผู้รับผิดชอบ
ศูนย์การศึกษา ค่ายธนะรัตน์   educationcenter-tanarat.com
ศูนย์การศึกษา ค่ายพหลโยธิน  
ศูนย์การเรียนรู้ นสศ.   www.swcom.mi.th
ศูนย์การศึกษาของกองทัพบก *   www.rtalc.com/
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน   it.tdd.mi.th ร.ต.วัชรพงศ์ โอฐน้อย
ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์การทหารม้า   www.qacavalryschool.com/lc พ.อ.นิธิศ ทองใบ
ศูนย์การเรียนรู้ ศสร.   kmrac.tdd.mi.th จ.ส.ท.ชัยนที ขาวเงิน
ศูนย์การเรียนรู้ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก   knowledge_chemical.cloud.rta.mi.th
ศูนย์การเรียนรู้ศูนยฺ์การทหารปืนใหญ่   arty.cloud.rta.mi.th
โรงเรียนทหารราบ   www.e-infantry.com/inf/
โรงเรียนทหารม้า   www.cavalryschool.com
โรงเรียนทหารปืนใหญ่   artyschool.rta.mi.th
โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก   www.rta-band.com/moodle/
โรงเรียนสงครามพิเศษ   www.sws.in.th
โรงเรียนการบินทหารบก   www.aavnc-school.com/eln/
โรงเรียนนายสิบทหารบก   www.nco-rta.com/lcms
โรงเรียนการกำลังสำรอง   http://kmras.tdd.mi.th พ.ต.อดุลย์ ปานสกุล
กรมทหารปืนใหญ่ที่ 71   http://www2.rta.mi.th/armyweb/31010u/ 085-1050583