หมวดสังกัด
 
 ส่วนบัญชาการ
 ฝ่ายเสนาธิการ
 ฝ่ายกิจการพิเศษ
 ฝ่ายยุทธบริการ
 ส่วนการศึกษา
 ทภ.1
 ทภ.2
 ทภ.3
 ทภ.4
 นปอ.
 นสศ.
 นขต.ทบ.
ชื่อหน่วย โลโก้ เว็บไซต์ ผู้รับผิดชอบ
ศูนย์การศึกษา ค่ายจักรพงษ์ *   tmc12th.orgfree.com/
ศูนย์การศึกษา ค่ายสุรสิงหนาท *   surasingcec.blogspot.com
ศูนย์การศึกษา ค่ายรามราชนิเวศน์ *   rtalcmtb15.igetweb.com/ ร.ท.บุญฤทธิ์ ฉิมพิมล ผช.อศจ.มทบ.15
ศูนย์การศึกษา ค่ายนวมินทราชินี  
ศูนย์การศึกษา มทบ.13  
ศุนย์การศึกษา มทบ.12 *   mtb12th.cloud.rta.mi.th
ศุนย์การศึกษา มทบ.11 *   www.mtb11.com/elearning/
ศูนย์การเรียนรู้ มทบ.15   www.elearning-mtb15.com/learnsquare/ ร.ท.บุญฤทธิ์ ฉิมพิมล ผช.อศจ.มทบ.๑๕
ศูนย์การศึกษา พล.๑ รอ. *   www.rta.mi.th/21100u/title/08-e-learning/08-e-learning.htm
ศุนย์การศึกษา พล.๒ รอ. *   www.2infdiv.com/learnsquare/index.php
ศูนย์การศึกษา พล.ร.๙   www.e-learning9surasee.com/moodle/
ศูนย์การศึกษา พล พัฒนา.๑ *   www.polpattana1elearning.com/
ศูนย์การศึกษา บชร.๑ *   www.ascom1elearning.com
ศูนย์การศึกษา บก.ทภ.๑ *   www.army1.rta.mi.th/E-Learning/index.html
ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์การบินทหารบก   www.aavnc.com/e-learn.html
ศูนย์การเรียนรู้ พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.๙   ส.อ.พสิษฐ์ ซึงพานิช
ศูนย์การเรียนรู้ พล.ม.๒ รอ.   cav2div.tht.in ร.อ.สุวิทย์ จิตตกาวิน
ศูนย์การเรียนรู้ กองพันทหารม้าที่ 12   army1012.cloud.rta.mi.th
ศูนย์การเรียนรู้ พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15   ร.ต.นพดล เพิ่มพูล
ศูนย์การเรียนรู้ กองพลทหารม้าที่ 1   kmcav1div.siamzaa.info
ศูนย์การเรียนรู้กองพันเสนารักษ์ที่8   8medical-btt.com/8_medical_km.html จ.ส.ต. พงษ์ศธร พินิจ
ศูนย์การเรียนรู้ กองพันทหารม้าที่ 19   www.cavalry19.com/index.php?option=com_content&view=article&id=99&Itemid=130 จ.ส.ต.อนุศักดิ์ ศรีประเสริฐ
ศูนย์การเรียนรู้ กรมทหารม้าที่ 2   cav2.webege.com ส.ท.วชีระ ยะถา
ศูนย์การเรียนรู้ กองพันทหารม้าที่ 15   cav15km.cav3.net
ศูนย์การเรียนรู้ กรม สน.พล ร.9   supportgroup9.blogspot.com/ พ.ต.ชาตรี ตันเจริญ
ศูนย์การเรียนรู้ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์   www.div1kg.com/learnsquare/ ร.อ.ธิติภูมิ พันธุ์สอาด
ศูนย์การเีรียนรู้ จังหวัดทหารบกสระบุรี   www2.rta.mi.th/armyweb/sri-mi-dis ส.อ.นันทภูมิ ใจเที่ยง
ศูนย์การเรียนรู้ ป.๑ รอ.   www.1artillery.org/elearning Tearadesh Namsom
ศูนย์การเรียนรู้ กองพลทหารปืนใหญ่   www2.rta.mi.th/armyweb/arty-div/ArticleDisplay.asp?urlID=19
ศูนย์การเรียนรู้ พัน.สร.๑ พล.๑ รอ   medical1kg.cloud.rta.mi.th/
ศูนย์การเรียนรู้ ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.   m30div2.com/learnsquare/ ส.อ.ศักดา นิลนนท์
ศูนยการเรียนรู้ ป.พัน.๗๒๑   www2.rta.mi.th/armyweb/arty-div/ArticleDisplay.asp?urlID=25 สุริยะ เปียวงษ์
ศูนย์การเรียนรู้กรมทหารปืนใหญ่ที่ 72   www2.rta.mi.th/armyweb/arty-div/ArticleDisplay.asp?urlID=54 เกรียงไกร ชมภูพันธ์
ศูนย์การเรียนรู้ ร.๑๙ พัน.๓   www.19pun3.com
ศูนย์การเรียนรู้จังหวัดทหารบกสระแก้ว   www.surasing.com/learnsquare/index.php
ศูนย์การเรียนรู้ ส.1 พัน.102   signal102.cloud.rta.mi.th/
ศูนย์การเรียนรู้ ร.๑๙ พัน.๓   3battalion_19regiment.igetweb.com chokoue kulthienpradit
ศูนย์การเรียนรู้ กองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 21   infmtb21.org/
ศูนย์การเรียนรู้ ป.พัน.713   www2.rta.mi.th/armyweb/31013u/Article_List.asp?txtCLink_ID=11
ศูนย์การเรียนรู้ ป.พัน.102 รอ.   www.arty102.com/index.html พ.ท.ธวัชชัย วรรณดิลก
ศูนย์เรียนการเรียนรู้ จทบ.ก.จ.   www.rta-kan.com/learnsquare/ พ.ท.ปรีติ กุมภิรัตน์
ศูนย์การเรียนรู้ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ   www.rachawonlop.in.th/learning ร้อยโทนพรัตน์ สืบกาสี
ศูนย์การเรียนรู้ ร.๑๒ พัน ๓   http://www.singhanart.org/learnsquare/index.php?mod=Message&op=aboutus
ศูนย์การเรียนรู้ ร.๑๗ พัน.๓  
ศูนย์การเรียนรู้ กองพันทหารราบที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ   4thinfantry-elearning.biz/
ศูนย์การเรียนรู้ มทบ.13   www.mtb13.com/e-learning/
ศูนย์การเรียนรู้จังหวัดทหารบกบุรีรัมย์   www.buriram-army.com/kmburiram พ.ต.ธีระวัฒนศักดิ์ สถานพงศ์
ศูนย์การเรียนรู้ จทบ.ส.ร.   www.jortorborsurin.com/moodle/index.php ส.อ.สมใจ นิเลิศรัมย์
ศูนย์การเรียนรู้ ร.๒ พัน.๑ รอ.   e1-2infantry.com/learnsquare/index.php
ศูนย์การเรียนรู้ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 723   www2.rta.mi.th/armyweb/723arty-bn/LinkCenter.asp?txtCLink_ID=10 ส.ท.วัชรินทร์ สัจจา
ศูนย์การเรียนรู้ ป.พัน.712   www2.rta.mi.th/armyweb/712arty-bn/ จ.ส.อ.จำเริญ วงษ์โกฏ
ศูนย์การเรียน ปืนใหญ่ 711   www2.rta.mi.th/armyweb/711arty-bn/
กองพันเสนารักษ์ที่ 1 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์   medical1kg.tht.in/pagetemplateELearning.html
E-elearning ทภ.1   www.army1.rta.mi.th/E-Learning/index.html ร.อ.สุเทพ นิ่มฟัก
e-learning กรม สน.พล ร.9   supportgroup9.igetweb.com/index.php พ.ต.ชาตรี ตันเจริญ
ร.11 พัน.3 รอ.   www.inf1003.com/e-learning/ จ.ส.ต.สมชาย มงคลวัย
ร.12 พัน.2 รอ.   www.elearning.nimmarn.net/ จ.ส.ท.ยศภัทร เกียรติอำนวย
จังหวัดทหารบกสระบุรี   armysaraburi.com ส.อ.นันทภูมิ ใจเที่ยง
กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์   www.pairee12.com/learnsquare/index.php ร.ท.ไพจิตร พลปัถพี
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7   www.artillery7.com/
กองพันทหารม้าที่ 2 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์   www.2tkbn.com ร.ต.ดิษพงษ์ วรรณสินธพ
ช.พัน.๑ รอ.   www.kunchon.com/home.php ส.อ. สหรัฐ วีระประสิทธิ์
กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๒ รักษาพระองค์ฯ   www.2arty.com/learnsquare/ ส.อ.วรรณศักดิ์ หงษ์ทอง