หมวดสังกัด
 
 ส่วนบัญชาการ
 ฝ่ายเสนาธิการ
 ฝ่ายกิจการพิเศษ
 ฝ่ายยุทธบริการ
 ส่วนการศึกษา
 ทภ.1
 ทภ.2
 ทภ.3
 ทภ.4
 นปอ.
 นสศ.
 นขต.ทบ.
ชื่อหน่วย โลโก้ เว็บไซต์ ผู้รับผิดชอบ
ศูนย์การศึกษา ค่ายสรรพสิทธิประสงค์  
ศูนย์การเรียนรู้ ทภ.2   www.army2.mi.th/yamo/ ส.อ.ไพรรัตน์ โนนสัง
ศูนย์การศึกษาค่ายประจักษ์ศิลปาคม *   mtb24lc.blogspot.com/
ศูนย์การเรียนรู้กองพลทหารราบที่ 3 * *   www.s1003.com/elearning/
ศูนย์การศึกษา ม.พัน 28   www.cavalry28.com ส.อ.ศราวุธ พาเหลี่ยม
ศูนย์การเรียนรู้ กองพันทหารม้าที่ 26   cavalry26.siamvip.com ส.อ.ฐิตินันท์ วัชรปิยะกุล
ศูนย์การเรียนรู้ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20   artybat20.cloud.rta.mi.th ส.อ.บริพัฒน์ เสพวัสดิ์
ศูนย์การเรียนรู้ ศฝ.นศท.มทบ.21   www.rtckorat.org/wordpress พ.ต.สุวรรณ บุญวิจิตร
ศูนย์การเรียนรู้ มทบ 22   www.22circle.com/e-learning ร.อ.จิรเดช ทองสา
ศูนย์การเรียนรู้ กรมการทหารปืนใหญ่ 21   www.artyreg21.com/
ศูนย์การเรียนรู้ มทบ.21   mtb21.org/wordpress พ.ต.ยุทธศิลป์ วินิจ
ศูนย์การเรียนรู้ ส.พัน.23   signal23.org/km/index.html จ.ส.อ.ปฐมฤกษ์ โพธิ์ทอง
ศูนย์การเรียนรู้ รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร   thepsatreehos.siam2web.com/?cid=1793452 จ.ส.ท.วีรภัทร โปดำ
ศูนย์การเรียนรู้ รพ.ค่ายสุรนารี   km.fsh.mi.th/
ศูนย์การเรียนรู้กองพลพัฒนาที่ 2   e-learning.pptn2.org/ ร.อ.ฉลอง บุ่งนาม
ศูนย์การเรียนรู้ กรมทหารช่างที่ 2 กรมทหารช่างที่ 2   www.km.chor2.org จ.ส.อ.อาทิตย์ ฯ
ศูนย์การเรียนรู้ สบร.๒๒ บชร.๒   www.northeaststudy.org/new/
ศูนย์การเรียนรู้ ส.พัน.22   elearnings22.army2.mi.th/elearning จ.ส.ต.สมโภชน์ แสงคูณ
ศูนย์การเรียนรู้ กองพันทหารสื่อสารที่ 3   www.s1003.com/km ร.ท.ทองคำ ภูกระบิล
ศูนย์การเรียนรู้ บชร.2   www.2ascom.com
ศูนย์การจัดการองค์ความรู้ กองบัญชาการ กองทัพน้อยที่ 2   www.corps2.com/km จ.ส.ท.สุริยัน ตระกูลวงษ์
ศูนย์การเรียนรู้ ศฝ.นศท.มทบ.๒๓   km.mstc23.com/
ศูนย์การเรียนรู้ของหน่วย ช.พัน.6   chorpun6.no-ip.org/elearning/ ส.อ.กำธร ศรีอุดม
ศูนย์เรียนรู้ มทบ.23   km.mtb23.com พิสิษฐ์ ไทยเสรี
ร.16 พัน.3   www.staff163.com/km/
กองพันพัฒนาที่ 2   km.ppn2.com/ จ.ส.ต.กมล เพียดขุนทด
ศูนย์การเรียนรู้ กองบัญชาการช่วยรบที่ 2   118.174.3.246:81
ศุนย์การเรียนรู้ พัน.สบร.22   km.sbr22.mi.th ส.ท.จักรกฤษณ์ ไวประดับ
ศูนย์การเรียนรู้ กองพลพัฒนาที่ 2   e-learning.pptn2.org/
ศูนย์การเรียนรู้ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 3   www.artybat3.com/e-learning/e-learning/e-learning.htm ส.ท.พันธกานต์ หนูแก้ว
ศูนย์การเรียนรู้จังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด   www.jtb01.jortorbor101.com จ.ส.อ.สุธี จันทร์สว่าง
กองพันซ่อมบำรุงที่ 22 บชร.2   http://www.22mainbn.com/KM%20Link/index.html ร.ท.โกวิทย์ มอบกระโทก
หน่วย รพ.ค่ายศรีพัชรินทร   learning.sripatcharin.com/ นายณัฐเรศ เดชาคณีย์