หมวดสังกัด
 
 ส่วนบัญชาการ
 ฝ่ายเสนาธิการ
 ฝ่ายกิจการพิเศษ
 ฝ่ายยุทธบริการ
 ส่วนการศึกษา
 ทภ.1
 ทภ.2
 ทภ.3
 ทภ.4
 นปอ.
 นสศ.
 นขต.ทบ.
ชื่อหน่วย โลโก้ เว็บไซต์ ผู้รับผิดชอบ
ศูนย์การศึกษาค่ายเสนาณรงค์ *   www.edtmtb42.com/
ศูนย์การเรียนรู้ กองทัพภาคที่ 4   www.army4km.com
ศูนย์การเรียนรู้ื มทบ.๔๑   www.military41.com/KM41 พ.ต.นิยม ภักตรามุกข์
ศูนย์การเรียนรู้ กองพลทหารราบที่ ๕   www.infdv5.com/kmpark
ศูนย์การเรียนรู้ จังหวัดทหารบกปัตตานี   sites.google.com/site/kmpattaniarmy/ พ.ท.พีระยุทธ ชุมโคตร
ศูนย์การเรียนรู้ พล.ร.๕   www.infdv5.com ร.อ.ทินกร ปะละนัชสุข
ศูนย์การเรียนรู้ ศฝ.นศท.มทบ.๔๑   www.norsortor41.com ร.ท.นิคม รอดพิบัติ
ฝ่ายยุทธการ พล.ร.5 ยุทธการ   www.infdv5.com/Data/E%20Learning/Km.html
ศูนย์การเรียนรู้กองพันทหารสื่อสารที่ 15   www.s1015.com/km/ พันโท นิพนธ์ อินใหม่
ศูนย์การเรียนรู้ กรม ทพ.42   www.blackarmy42.pantown.com จ.ส.อ.สัมฤทธิ์ พาดี
ศูนย์การเรียนรู้ พล.ร.๑๕   www.infantrydivision15.org/kmdiv15 พ.ท.พงค์ภูริช สิงหรา
ศูนย์การเรียนรู้ พล.พัฒนา ๔   www.polpattana4.net/kmpolpattana4 พ.ท.ชาญชัย กายเพ็ชร์
ศูนย์การเรียนรู้ มทบ.๔๑   www.military41.com/km41 พ.ต.นิยม ภักตรามุกข์
ศูนย์การเรียนรู้ มทบ.๔๒   www.mtb42.mi.th ร.ท.สมนึก เปรมปรี
ศูนย์การเรียนรู้ บชร.๔   www.ascom4.com ส.อ.ศลชัย ชูสกุล
ศูนย์การเรียนรู้จังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานี   www.jtb-surat.com ร.อ.อนุพงษ์ คชรักษ์
ศูนย์การเรียนรู้ ส.พัน.๒๔   www.km.signal24.net ร.ท.ณรงค์ศักดิ์ เกตสุวรรณ
ศูนย์การเีรียนรู้ กองพันทหารสื่อสารที่ 5   km.signal1005.com ส.อ.ชัยณรงค์ สุปันตี
ศูนย์การเรียนรู้ นฝ.นศท.จทบ.ส.ฎ.   www.nstsuratthani.com ส.ท.ธีระวัฒน์ คงคชวัน
ศูนย์การเรียนรู้ จทบ.ท.ส   www.thungsong-army4.net/e-learning.html ส.ท.ปรีชา หูวอง
ศูนย์การเรียนรู้ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 105   WWW.ARTY105.COM ร.ต.ศักดา สอนจีน
ศูนย์การเรียนรู้ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๕   www.bat5-1.th11.net จ.ส.อ.นิพัทดิ์ หมื่นแก้ว
ศูนย์การเรียนรู้ กองพันทหารช่างที่ 15   www.engineer15.com ร.ท.อาสาณรงค์ ยุพา
ศูนย์การเรียนรู้ พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15   www.ord-15.org
ศูนย์การเรียนรู้ กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๕   www.bat5-3.th11.net
ศูนย์การเรียนรู้ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๕   infdv5.com/biggunp5/ ส.อ.ศุภวัฒน์ นาคสุวรรณ์
ศูนย์การเรียนรู้ กรมทหารราบที่ 25   www.infdv5.com/regt25/ ส.อ.พัฒนพงศ์ สุริวงศ์
ศูนย์การเรียนรู้ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 25   www.infdv5.com/artillery25/
ศูนย์การเรียนรู้ ร.15 พัน.1   armykrabi.cloud.rta.mi.th/KM%20park/KM%20park.html
ศูนย์การเรียนรู้ ร.๒๕ พัน.๓   www.infdv5.com/pun3/ จ.ส.อ.เล็ก สุขสองห้อง
ศูนย์การเรียนรู้ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑๕   art15.th11.net ส.ต.นฤพล ขุนประดิษฐ์
ศูนย์การเรียนรู้ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๕   km.arty1005.com ร.อ.พีรวัจน์ จันทร์แก้ว
ศูนย์การเรียนรู้ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๕   www.batt5-2.com/kmbatt52/index.html
ศูนย์การเรียนรู้ กองพันทหารช่างที่ 5   www.infdv5.com/erawan5/ ส.อ.อาทิตย์ สมมิตร
ศูนย์การเรียนรู้กองร้อยทหารสารวัตรกองพลทหารราบที่ ๕   infdv5.com/mp5 ร.อ.ทินกร ปะละนัชสุข
ศูนย์การเรียนรู้ กรมทหารพรานที่ 46   www.thahanpran46.com
ศูนย์การเรียนรู้ กองพันทหารม้าที่ 16   ร.ท.สมเกียรติ์ หมุกรอด
ศูนย์การเรียนรู้ พัน.ซบร.24 บชร.4   www.sbrt24km.com
ศูนย์การเรียนรู้ ฉก.ร.๕   www.infdv5.com/inf5reg/
กองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ ๕   www.lrrp5.com/kmpark ร.ต.สถาพร เครือแก้ว
กองพันทหารม้าที่ ๕ รักษาพระองค์ฯ   www.rta.mi.th/25020u/25021u
ศูนย์การเรียนรู้ จังหวัดทหารบกชุมพร   jtbcpe-learning.circlecamp.com/?page=home&language=th
ศูนย์การเรียนรู้ พัน.สร.๕   medbatt5.eu5.org
ศูนย์การเรียนรู้ กรมทหารพรานที่41   www.kmtp41.com ส.ต.หญิง ณภัทร มุลตะกร
ศูนย์การเรียนรู้ ร.15 พัน.2   ส.อ.ดนุพล แหมะหวัง
ศูนย์การเรียนรู้ ศฝ.นศท.มทบ.42   www.norsortor42.com
ศูนย์การเรียนรู้กรม สน.พล.ร.๑๕   kmsupport15.siam2web.com/
ศูนย์การเรียนรู้กรมทหารพรานที่ 45   www.pran-45.com
ศูนย์การเรียนรู้ ร.15 พัน.4   27.254.55.16:81/~armymith/index.php ส.ท.อโนชา ประสมศรี
ศูนย์การเรียนรู้ พัน.พัฒนา ๔   punpattana4.cloud.rta.mi.th/
ศูนย์การเรียนรู้ ร.15   www.infdv5.com/inf15reg/ ส.ท.พิชิต เสนาชัยสิทธิ์
ศูนย์การเรียนรู้กรมทหารราบที่ ๕   www.infdv5.com/inf5reg/if5reg.html
ศูนย์การเรียนรู้ พัน.สร.กรม สน.พล.ร.๑๕ ทภ.๔   www.medbatt15.com/ จ.ส.อ.ธาตรี โอสถศรี
กอง พธ. พล. ร. ๕   www.infdv5.com/qm5/ ร.ต.ชาญพิชิต คำมุงคุณ
ศูนย์การเรียนรู้ กองพลพัฒนาที่ ๔   www.polpattana4.net ส.อ.เทิดเกียรติ ทะระเกิด